De Smet Vermeulen architecten is geselecteerd als ontwerper voor de herbestemming tot ontmoetingscentrum van de Kemmelkerk.

De kerk moet van een ééndimensionaal, op één gezichtspunt en één soort gebruik gericht gebouw omgeturnd worden naar een meerduidig, voor velerlei gebruik en gezichtspunten geschikt gebouw. De heldere opbouw die de kerk bezit biedt mogelijkheden om aan het dwingende axiale perspectief en de symmetrie te ontsnappen. Dat het gebouw een hallenkerk is, met dus een grote mate van gelijkwaardigheid tussen de zijbeuken en de hoofdbeuk, is hierbij een belangrijke troef. Het is niet moeilijk zich de ruimte dwars op de hoofdrichting voor te stellen, omdat de grote rondbogen en de nagenoeg vierkante rastermaat dit zonder meer toelaten. Ook al is de middelste nok wat hoger, de kilgoten tussen de beuken liggen op één lijn. De kerk is als het ware één ruimte met daarop drie zadeldaken. Dat niettemin de axiale, religieus geconnoteerde richting van het gebouw domineert, is te wijten aan het koor, dat de hoofdbeuk veel dieper doortrekt dan de abscissen van de zijbeuken. Om de ruimte richtingsneutraler te maken, moet dus de band tussen het schip en het koor verbroken worden. 

In samenwerking met Lambda Max en HP Engineers.